Analiza grup to raport, który pokazuje wyniki produkcji oraz kluczowe wskaźniki w rozbiciu na grupy krycia. Grupy można analizować każdą z osobna lub zestawione w dłuższe okresy.

 

Aby wygenerować raport należy przejść do menu Analizy lochy - Analiza grup, i tam wybrać jeden z wariantów układu raportu.

 

Po kliknięciu Kalkuluj, program przeliczy dane i pokaże aktualne wyniki.

 

W pierwszej zakładce prezentowane są wyniki dla ostatniej grupy oraz wyniki zbiorcze ostatnich 4, 8 i 13 grup (zależnie od ustawień).

 

 

Plan i odchylenia


Jeśli w kolumnie Plan zostaną wprowadzone założenia produkcyjne, różnice między planem a rzeczywistymi wynikami zostaną pokazane w kolumnach Odchylenie.

 

Zakładki

 

 

  • Analiza grup zawsze pokazuje wybrane grupy.
  • Grupami zawsze pokazuje cały wybrany okres podzielony na tygodnie kalendarzowe lub grupy krycia.
  • Ustawienia ogólne W tym miejscu można wybrać dodatkowe zakładki z wykresami np. Żywo urodzone / miot. Tutaj też można wybrać, czy dla danego wskaźnika pokazać średnią kroczącą.
  • Inne karty są wyświetlane tylko wtedy, gdy zostały wybrane na karcie Ustawienia ogólne.

 

Wybór danych

W polach tej części okna wybiera się czy raport ma być liczony według tygodni kalendarzowych czy według grup krycia oraz jaki okres ma objąć analiza.

 

 

Ograniczenia

Tutaj można wprowadzić ograniczenie danych, które mają być brane do analizy. Może to być na przykład ograniczenie co do rasy zwierząt lub numerów miotu (cykli produkcyjnych).

 

 

Grupowanie

To konfiguracja, jakie mają być okresy w każdej kolumnie i czy powinno być wyświetlane odchylenie.

 

 

Powiązane artykuły:

Konfiguracja grup krycia

Wybór okresów i ograniczeń w analizach loch

Jak skonfigurować i używać układy okien.

Tygodniowy karta grupy / Zarządzanie grupą