Aby sprawdzić średni wiek stada podstawowego liczony w cyklach produkcyjnych (miotach) należy przejść do menu OrganizacjaLista stada

 

 

Można także kliknąć ikonę na pulpicie PigVision: 

 

Pojawi się okno z wyborem daty. Domyślnie wybierany jest dzień bieżący.

Po zaakceptowaniu program wygeneruje listę stada na dany dzień.

 

W górnej części okna znajdują się cztery zakładki:

 

 

 

Po wybraniu zakładki Wiek stada, pojawi się tabela pokazująca liczebność loch w poszczególnych cyklach oraz średni wiek stada zaznaczony w dole okna.