1. Teeltplan


Bij elk teeltplan (helemaal rechts) kan nu ingegeven worden wat de maximale waarden zijn die mogen toegevoegd worden op het teeltplan. Dit hangt o.a. af van de teelt, grondsoort, gebied waarin het teeltplan ligt. Dit voor P2O5, totale N, N dierlijke mest, N andere mest, N kunstmest en uitgedrukt in kg per ha en per jaar.


Als je op Ok klikt en er bestaat voor dit teeltplan al een bedrijfsplan, dan krijg je een opmerking dat je dat bedrijfsplan zal moeten laten herberekenen naar de nieuwe maximale waarden (zie verder).


Via de knop N – P kan de gebruiker zelf de maximale waarden gaan invullen voor verschillende teeltplannen tegelijkertijd.

Als je op Ok klikt zal hij elk teeltplan waar er nog geen enkel maximale waarde is ingevuld aanvullen met de waarden die in dit scherm staan.


2. Bemestingsplan

Via "Boekhouding - Opstarten Boekhouding - Bemestingsplan" kunnen alle bemestingsplannen aangemaakt worden. Als je binnenkomt in dit scherm staan alle teeltplannen die aangemaakt zijn voor dit jaar en het volgende jaar.


Wanneer het vinkje is aangeduid voor bemestingsplan, wil dit zeggen dat er reeds een bemestingsplan is aangemaakt voor dit teeltplan.


Als de teeltplannen in het rood staan, wil dit zeggen dat de max. toegelaten hoeveelheid voor N en/of P2O5 is overschreden. (zie verder)


Als je dubbelklikt op het teeltplan kan je het bedrijfsplan invullen. Standaard staat er al een lijntje klaar. Bovenaan wordt het teeltplan en de oppervlakte vermeld.

Je vult telkens volgende gegevens in:

 • Done: vinkje aangeduid wil zeggen dat het reeds op de akker is uitgevoerd.
  Dit kan je ook aanduiden tijdens dat je de boeking invult. (Zie verder)
 • Soort: hier kan je kiezen tussen kunstmest, organische mest, andere mest of beweiding als het teeltplan een weide is (vinkje moet ervoor aangeduid zijn bij bedrijfsplan).
 • Datum: de datum dat je denkt dat de bewerking zal uitgevoerd worden. Als het effectief is uitgevoerd, moet je de juiste datum invullen.
 • Product: het product waarmee je bemest. Afhankelijk van de gekozen soort, kan je andere producten kiezen. Automatisch wordt eenheid ingevuld. Je kan ook nieuwe producten aanmaken via het groene blokje. De eenheid van een product kan ook veranderd worden, als er nog niet op geboekt is geweest, via het groen blokje.
 • Hoev of hoev/ha: als er 1 van de 2 wordt ingevuld, wordt automatisch het andere aangepast.
 • %N en %P2O5: dit kan enkel op het scherm ingevuld worden voor organische mest. Voor de andere soort producten wordt het gehaald uit de vaste kenmerken. Deze kan je aanpassen via het groene blokje. 
 • Tot N en tot P2O5: deze wordt automatisch gerekend a.d.h.v. de percentages en de hoeveelheid. Het is uitgedrukt in kg/ha. Voor soort beweiding kan je dit wel zelf invullen.
 • Indien beweiding : (enkel voor weiden) Hier kan je de start- en stopdatum van de beweiding invullen en een totaal van de geproduceerde Kg N en P2O5.


De som van totaal N en totaal P2O5 wordt overgebracht naar het onderste deel van het scherm in de kolom “eenheden”.

De kolom “max” zijn de maximale waarden die ingegeven zijn bij de teeltplannen. 

De kolom “saldo” vergelijkt de kolom “eenheden” en “max”. Indien de eenheden groter zijn dan max, komt saldo in het rood. Dit zie je ook in het overzicht. Is het

kleiner dan komt het in het groen.

De kolom “advies” komt uit de bodemanalyses (perceelsregistratie - bodemanalyses).Vul de datum in en kies het juiste teeltplan (en perceel). Op het advies per teelt, kies je de teelt van het teelplan en daar kan je N en P2O5 (kg/ha) invullen.


Via de knop NEW krijg je onderstaand selectieschermpje en kan je een ander bemestingsplan voor een teeltplan aanmaken of bekijken. Je kiest jaar en teeltplan. 

Via de groene knop kan je teeltplannen bij aanmaken.

 • insert kan je nieuwe lijntjes van het bemestingsplan aanmaken.
 • delete kan je lijntjes van het bemestingsplan schrappen.
 • print kan het bedrijfsplan, de totalen en de reeds gebeurde boekingen van het teeltplan afgeprint worden.
 • kopiëren kan het bemestingsplan gekopieerd worden naar een ander teeltplan. Totale hoeveelheden worden dan wel aangepast naar de oppervlakte van het nieuwe teelplan.
 • boekingen kunnen de reeds gebeurde boekingen op dat teeltplan bekeken worden.


Dit zijn zowel de boekingen die geboekt zijn op het teeltplan, het gewas en een verdeelgroep. Alles herrekend naar de oppervlakte van dat teeltplan.

Ook de totale N en P2O5 (kg/ha) is bepaald.


Deze boekingen kan je ook bovenaan vergelijken met het bemestingsplan om zo te kunnen aanduiden in de kolom “Done” wat er reeds is gevoerd op de akker.


3. Lijst bemestingsplan

Afhankelijk van de instellingen in het selectiescherm krijg je de lijst met het bemestingsplan. Ook bepaalde totalen komen er op.


4. Wizard boekingen

Via boekingen icoontje wizard kan op een andere manier het verbruik van de meststoffen en bestrijdingsmiddelen ingeboekt worden (o.a. voor verschillende gewassen tesamen). U wordt begeleid om de boeking in te vullen via een opeenvolging van schermen.


Selectie


Op het selectieschermpje kan u volgende zaken kiezen:

 • Boekjaar: is automatisch gekozen toen u het scherm boekingen binnenkwam. Dit staat ook bovenaan vermeld op het selectieschermpje.
 • Bestemmingsjaar: kan u nog vrij kiezen. Standaard staat hetzelfde jaar als het boekjaar. Dit is het jaar waarvoor de kost bestemd is.
 • Datum: dit is de boekingsdatum waarop de boekingen komen
 • Soort product: meststof of bestrijdingsmiddel
 • Kenmerken: dit zijn de kenmerken die voor elke boeking gelden, dus niet specifiek van het product zelf. Deze laatste kunnen op het volgende scherm ingevuld worden. De kenmerken kunnen enkel bij de bestrijdingsmiddelen ingevuld worden: naam loonwerker, weersomstandigheden, machine merk/type, ziekten, plagen, onkruiden. 
 • Teeltplannen: je kan ze laten sorteren op gewas of op perceel. Je duidt aan voor welke teeltplannen de boekingen zijn. Als je een gewas kiest, worden alle desbetreffende teeltplannen aangeduid.

Next : hiermee ga je naar het volgende scherm


Reset : hiermee zet je de vinkjes af van de gekozen teeltplannen


Boekingsscherm meststoffen

Op het boekingsscherm voor meststoffen kan je het volgende invullen:

 • Meststof: je kiest het product dat je op de akker hebt gedaan uit een dropdown. Automatisch verschijnt de stock en de eenheid (op het hulpscherm) van het product. Via het groene blokje kan je een nieuw product aanmaken of een bestaand wijzigen (bvb. de kenmerken) 
 • Hulpscherm: Via dit scherm kan je gemakkelijk de meststof verdelen over de teeltplannen. Je vult een hoeveelheid of hoeveelheid / ha in. Enkel voor organische mest kan ook %N en %P2O5 aangepast worden. Voor de andere producten moet je dit doen via het groene blokje.  CALC: de calc-knop verdeelt de hoeveelheid uit het hulpscherm over de teeltplannen, zodat hoeveelheid/ha steeds gelijk blijft. 
 • Scherm overzicht teeltplannen: hier zie je alle teeltplannen met hun oppervlakte staan. De hoeveelheid (of hoev/ha) kan je nog aanpassen. De tot N en tot P2O5 (kg/ha) wordt dan automatisch berekend. Er wordt eveneens bepaald wat de totale opp, totale hoeveelheid, som van tot N en som van tot P2O5 is. 
 • BMP: via de blauwe knop BMP kan je het bemestingsplan zien van dit teeltplan. Eventueel kan je hier dan ook al aanduiden dat je het hebt toegediend in de kolom “DONE”. 
 • Kenmerken: onderaan kunnen er eventueel variable kenmerken van het product ingevuld worden, zoals %K bij organische mest. 


New : als je hier op klikt, boekt hij deze boeking (na enkele controles) en kom je terug terecht op het selectieschermpje waar je een nieuwe boeking kan ingeven.


Prev : met deze knop keer je terug naar het selectieschermpje voor als je eventueel nog enkele wijzigingen wil doen voor deze boeking: bvb. bestemmingsjaar, boekingsdatum, teeltplan(nen).


Boekingsscherm sproeistoffen


Op het boekingsscherm van bestrijdingsmiddelen kan je het volgende invullen:

 • Bestrijdingsmiddel: op het hulpscherm kunnen verschillende lijntjes aangemaakt worden via INS en geschrapt worden via DEL , waar u telkens het product kan kiezen waarmee u sproeit. U kan dit doen via de kolom product of via de kolom erkenningsnr. Op voorwaarde dat het erkenningsnr is ingevuld bij de sproeistof. In de kolom soort krijgt u een dropdown van alle mogelijke soorten bestrijdingsmiddelen. Als u deze invult, wordt er bij product en erkenningsnr een filter gezet zodat daar minder producten verschijnen. Automatisch verschijnt de eenheid en de stock van het product. Via het pijltje ervoor zie je op welk lijntje je staat  
 • Hoeveelheid en hoev/ha: voor elk product kan je deze invullen. Via de knop CALC worden deze hoeveelheden dan over elk teeltplan verdeeld. Voor elk product en voor elk teeltplan is er een lijntje. 
 • Kenmerken: per product kan je de kenmerken zien van het product. Ook de kenmerken van het selectieschermpje staan er terug op en kunnen dus nog veranderd worden per product. 


New : als je hier op klikt, boekt hij deze boeking (na enkele controles) en kom je terug terecht op het selectieschermpje waar je een nieuwe boeking kan ingeven.


Prev : met deze knop keer je terug naar het selectieschermpje voor als je eventueel nog enkele wijzigingen wil doen voor deze boeking: bvb. bestemmingsjaar, boekingsdatum, teeltplan(nen).


Print : hiermee kan ofwel het hulpscherm voor totale hoeveelheden of het overzicht van de teeltplannen afgedrukt worden om mee te nemen op het spuittoestel.