"Boekhouding – Afsluiten boekjaar – Jaarinstellingen":


Op het tabblad “Jaarinstellingen” moeten jaarlijks gegevens geregistreerd worden omtrent arbeid, grondgebruik, quotum, fictieve intresten. De eerste maal moeten alle gegevens manueel worden ingevuld, de volgende jaren kunnen telkens via de knop de gegevens van het vorige jaar worden overgenomen.


Volgende gegevens worden geregistreerd:

  • Arbeid: de geleverde arbeid op een land- of tuinbouwbedrijf wordt onderverdeeld in 3 categorieën, nl. gezinsleden ouder dan 18 jaar, gezinsleden jonger dan 18 jaar, vreemde arbeidskrachten. Bij de gezinsleden worden volgende gegevens gevraagd: het aantal, het aantal uren per jaar dat ze presteren, het uurloon, en het fictief loon. Standaard 3000 uur/jaar aan 8.92€/uur voor 1 VAK (Volwaardige Arbeids Kracht). Van de vreemde arbeidskrachten wordt enkel het aantal gevraagd; het aantal uren of uurloon moet hier niet worden gevraagd, daar dit geregistreerd wordt in de boekhouding als betaalde lonen.


  • Grondgebruik: het grondgebruik wordt opgedeeld in 3 categorieën, nl oppervlakte en eigendom, oppervlakte en pacht, oppervlakte seizoenpacht. De oppervlakte kan telkens worden opgegeven in m2 of ha. Bij de oppervlakte in eigendom wordt supplementair de fictieve pacht gevraagd; deze komt overeen met een normale pachtprijs voor de streek, indien de grond niet in eigendom zou zijn. Verder wordt nog informatie gevraagd betreffende de hoeveelheid onbeteelde oppervlakte en de waarde van de grond in eigendom.
  • Fictieve intresten: er moet ingevuld worden hoeveel procent er moet gerekend worden als intrest op het levend kapitaal en op de investering en in eigendom. Met de knop CALC worden de waarden Opp in eigendom, Opp pacht en Waarde eigendom opgehaald uit de boekhouding (zie Percelen) of kunnen handmatig ingevuld worden.


Op het tabblad “Personeel” kunnen bijkomende gegevens over de dieren (quotum van melk, zoogkoeien, ooien

en suikerbieten) en eventueel personeel (dat via adressenbeheer als personeel geregistreerd staat) opgegeven

worden.


Op het tabblad “Jaarvragen” worden bijkomende vragen gesteld om te voldoen aan de MilieuModule.