Układy okien w PigVision są używane we wszystkich obszarach programu, od wprowadzania danych po raporty. W tym przewodniku pokażemy, jak je skonfigurować i dostosować do własnych wymagań.

 

Przy pierwszym użyciu programu PigVision, zestaw standardowych układów okien zostanie skonfigurowany, co powinno umożliwić rozpoczęcie pracy ze wszystkimi funkcjami programu. Można jednak je dostosować, a także można tworzyć własne nowe układy, aby pasowały do różnych wymagań użytkowników systemu.

 

Jak stworzyć własny, niestandardowy układ okna:

 

Weźmy dowolne okno wprowadzania danych lub raportów. W przykładzie poniżej pokazano okno rejestracji oproszeń:

 

  

Obecna nazwa tego układu nazywa się PigVision: Oproszenie i jest standardową nazwą dla wprowadzania porodów. Aby dostosować ten układ, ale nie zmieniać istniejącego, klikamy małą strzałkę w dół po prawej stronie pola Układ okna
( ) i umieszczamy kursor  myszy na bieżącej nazwie układu, aby wyświetlić dostępne opcje, jak pokazano poniżej:

 

 

 

 

Wybierz – wybiera ten układ okna.

Edycja – pozwala modyfikować ustawienia tego układu.

Zmień nazwę – umożliwia nadanie nową nazwy istniejącemu układowi okna.

Kopiuj – ta opcja pozwala utworzyć kopię istniejącego układu okna i zapisać ją pod nową nazwą.

 

Z powyższych opcji wybieramy Kopiuj, a następnie nazywamy nowy układ według własnego uznania po czym naciskamy Enter. Spowoduje to utworzenie tego nowego układu i wyświetlenie go na ekranie, gdzie można wprowadzać zmiany w kolumnach i formacie bez wpływu na standardowy układ PigVision: Oproszenie.

Po utworzeniu nowego układu okna klikamy go w polu Układ okna i wybieramy opcję Uczyń globalnym, aby upewnić się, że wszyscy użytkownicy uzyskujący dostęp do bazy danych będą mogli zobaczyć ten

układ. 


 

  

Po wykonaniu tej czynności zostanie wyświetlony pogrubioną czcionką. W celu zachowania tego układ okna tylko dla siebie, pozostawiamy go bez zmian, a będzie on wyświetlany normalną (nie pogrubioną) czcionką i nie będzie dostępny dla innych użytkowników.

 

Uwaga:

Jeżeli dokonano zmian w standardowym układzie okna „PigVision”, należy pamiętać, aby wybrać wspomnianą powyżej opcję Kopiuj i nadać mu nową nazwę, w przeciwnym razie zostanie on nadpisany przez standardowy układ przy następnej aktualizacji programu PigVision.

 

Jak zmienić ustawienia kolumn okna:

 

Poniższe wyjaśnienie odnosi się do dodawania lub usuwania kolumn okien wprowadzania danych lub zmiany wskaźników wyświetlanych

w raportach.

 

 

 

W przykładzie powyżej celem będzie dodanie kolumny z ilością urodzonych loszek do okna porodów.

 

Aby dodać lub usunąć kolumnę z ekranu, klikamy ikonę Ustawienia układu   (zaznaczoną powyżej) lub klikamy prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, np. Żywo urodzone, Martwo urodzone itp. Po kliknięciu ikony ustawień układu okna, należy wybrać przycisk Edytuj globalny z okna, które się pojawi, aby wyświetlić listę dostępnych

opcji.

 

 

 

Będzie ono wyglądać jak poniżej:

 

 

Przewijamy w dół, aby znaleźć kolumnę, która ma być dodana. Zaznaczamy pole wyboru, jak pokazano powyżej, dla prosiąt loszek. Jeżeli kolumna ma być umieszczona w innym miejscu tabeli (bardziej w lewo lub w prawo), używamy przycisków Góra lub Dół po prawej stronie okna (zaznaczonych niebieskim prostokątem) lub przytrzymując klawisz Shift naciskamy przyciski strzałek w górę lub w dół na klawiaturze. Jeżeli ustawienia są już gotowe, klikamy OK, aby zatwierdzić zmiany.