Ga naar 06. Drachtcontrole.
Het filter staat standaard op Attentiedieren, zet deze op Alle dieren.
Selecteer nu het juist dier of typ het diernummer in.
Vul de onderzoeksdatum in en of het dier drachtig (+), twijfel (?) of niet drachtig (-) is.
Vervolgens kunt u bij Dagen drachtig invoeren hoeveel dagen het dier drachtig is.
Ook kunt u eventueel een stier invoeren waarmee het dier geïnsemineerd is.
Klik op Volgende.
U komt nu in het samenvattingsscherm waar alles gecontroleerd kan worden.
Klik vervolgens op Opslaan.